Zákaznický servis

Pondělí - čtvrtek: 07:30 - 17:00 hod.

Pátek: 07:30 - 14:00

+49 8251 90 485 0

Kontakt

Právní upozornění

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato webová stránka je majetkem společnosti Celo (dále jen GC), kterou tvoří společnosti Celo SA, Celo Distribución SA, CELO Befestigungssysteme GmbH a Celo Fijaciones SL.

GC, odpovědný za webové stránky www.celofixings.cz, zpřístupňuje tento dokument uživatelům za účelem splnění povinností stanovených v zákoně o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, zákon 34/2002 (LSSI-CE), jakož i informování všech uživatelů webových stránek o podmínkách používání uvedených stránek.

Firma: CELO Befestigungssysteme GmbH
Obchodní název: Apolo MEA
Sídlo společnosti: Industriestraße 6 - D-86551 AICHACH - Deutschland
Registrační značka: HRB 17775 / Augsburg
Telefon: +49 (0) 8251 90 485 0
Fax: +49 (0) 8251 90 485 49
Email: info@celofixings.de

Předmět

Předmětem těchto podmínek používání je prohlížení, přístup a používání portálu a informací v něm obsažených. Výše uvedené akce udělují status uživatele bez nutnosti konvenčního podpisu uživatelem, za podmínek zde uvedených, bez ohledu na použití příslušných závazných předpisů.

PŘEDMĚT, PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽITÍ

Každý, kdo přistupuje na tuto webovou stránku, přebírá roli uživatele, zavazuje se dodržovat a přísně dodržovat ustanovení zde uvedená, stejně jako jakákoli jiná právní ustanovení, která by se mohla vztahovat. GC je povinna upozornit uživatele, že pokud nesouhlasí s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, musí se zdržet přístupu na webové stránky.

Přístup a prohlížení těchto webových stránek předpokládá přijetí a znalost právních varování uvedených v tomto dokumentu. Pouhý přístup na webové stránky neznamená vytvoření jakéhokoli vztahu mezi GC a uživatelem.

Uživatelé těchto webových stránek se musí v každém případě zdržet mazání, pozměňování, obcházení nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který by na nich mohl být nainstalován.

GC poskytuje širokou škálu informací, služeb a dat a uživatel přebírá plnou odpovědnost za správné používání webových stránek. Tato odpovědnost se vztahuje na všechna použití a praktiky, které uživatel provádí na webových stránkách, jakož i na jejich používání informací, služeb a údajů nabízených společností GC.

GC si vyhrazuje právo upravovat informace jakéhokoli druhu, které se mohou objevit na webových stránkách, bez jakékoli povinnosti předem informovat nebo informovat uživatele o uvedených povinnostech, přičemž zveřejnění na webových stránkách GC je považováno za dostatečné.

Webová stránka je v souladu s platnou legislativou a podléhá všem povinnostem stanoveným v uvedených předpisech..

ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE ODKAZŮ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI.

GC nenese žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli webových stránek, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím odkazů poskytovaných na platformě, a prohlašuje, že za žádných okolností nebude pokračovat ve zkoumání nebo výkonu jakékoli kontroly nad obsahem jiných stránek na webu. Nezaručuje ani technickou dostupnost, přesnost, pravdivost, platnost nebo zákonnost stránek, které nejsou jeho majetkem a které by mohly být přístupné prostřednictvím odkazů.

GC prohlašuje, že podnikla všechny nezbytné kroky, aby zabránila jakémukoli poškození uživatelů svých webových stránek, které by mohlo vzniknout při procházení těchto webových stránek. V důsledku toho společnost GC za žádných okolností nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelé utrpí v důsledku prohlížení.

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Tyto webové stránky, včetně jejich programování, editace, kompilace a dalších prvků nezbytných pro jejich fungování, návrhů, log, textu a/nebo grafiky, jsou majetkem GC (nebo je-li to nutné, je držitelem licence nebo výslovného oprávnění autorů). Veškerý obsah webových stránek je řádně chráněn předpisy o duševním a průmyslovém vlastnictví a také zapsán do příslušných veřejných registrů.

Bez ohledu na účel, pro který jsou určeny, musí veškerá úplná nebo částečná reprodukce, použití, využívání, distribuce a uvádění na trh v každém případě vyžadovat předchozí písemné povolení GC. Jakékoli použití bez předchozího souhlasu GC bude považováno za závažné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví autora.

Jakékoli návrhy, loga, text a/nebo grafika, které nejsou ve vlastnictví GC a které se objevují na webových stránkách, patří jejich příslušným vlastníkům, kteří jsou zodpovědní za jakékoli kontroverze, které by mohly vzniknout ohledně nich. V každém případě má GC výslovný předchozí souhlas uvedených autorů.

GC výslovně opravňuje třetí strany k přesměrování uživatelů na konkrétní obsah na svých webových stránkách, i když je musí ve všech případech přesměrovat na hlavní webové stránky GC.

GC uznává práva průmyslového a duševního vlastnictví držená jejich příslušnými vlastníky, a pokud se takový obsah objeví na webových stránkách, neznamená to existenci jakýchkoli práv nebo povinností týkajících se GC ve vztahu k uvedeným právům, ani jejich podporu, sponzorství nebo doporučení ze strany GC.

Jakékoli připomínky týkající se jakéhokoli možného porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo jakéhokoli obsahu webových stránek by měly být zaslány na následující e-mailovou adresu: info@celofixings.com.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

K urovnání všech sporů nebo otázek týkajících se této webové stránky nebo činností na ní vykonávaných se použijí španělské právní předpisy a strany se výslovně podřídí této právní úpravě; soudy a tribunály v Barceloně budou příslušné k urovnání všech konfliktů vyplývajících z jejího používání nebo souvisejících s ním.

Vydáno:09.11.2023